Przejdź do treści Przejdź do stopki

DATA-CENTRYCZNA STRUKTURA INFORMATYCZNA

Osiągnij wyższy stopień możliwości razem z nami

 

dowiedz się więcej


Głównym celem Programu DSI jest zapewnienie pracownikom i całej społeczności AGH optymalnych rozwiązań, które usprawnią codzienną pracę, ułatwią realizację żmudnych zadań, zwiększą efektywność i bezpieczeństwo przepływu informacji.

projekty w Programie

Program realizowany jest poprzez Projekty DSI, czyli określone zakresem, czasem i zasobami przedsięwzięcia mające na celu wytworzenie określonej jakości (Produktów DSI).  

Zakres Projektów DSI jest zgodny z celami, zamierzonymi rezultatami i sposobami realizacji Programu. Nadzór nad realizacją Projektów DSI pełni Kierownik Programu wspólnie z Zespołem Zarządzającym Programem. Projekty realizowane są przez Zespoły Projektowe DSI, którymi kierują Menedżerowie Projektów.  


zespoły obszarowe

Na potrzeby realizacji Programu i Projektów DSI powoływane są Zespoły Obszarowe, które realizują wspólne dla co najmniej dwóch Projektów DSI zakresowo prace. Ich członkami są specjaliści obszaru, za który odpowiedzialny jest dany zespół. Liderzy Zespołów Obszarowych organizują ich pracę i odpowiadają za nią przed Kierownikiem Programu. Na potrzeby realizacji Programu powołani są także Eksperci Programowi, którzy posiadają wiedzę między obszarową.  


zespół zarządzający

Zespół Zarządzający jest odpowiedzialny za przygotowanie i utrzymywanie dokumentacji Programu oraz realizację zadań wspólnych dla wszystkich przedsięwzięć w DSI@AGH. Prace tego Zespołu realizowane są zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez Kierownika Programu.  

Kierownikiem Programu Data-centrycznej Struktury Informatycznej jest prof. dr hab. inż. Marek Kisiel Dorohinicki.

Weronika Zaręba, mgr

Menedżerka Programu DSI@AGH. W Programie odpowiedzialna głównie za nadzór nad przepływem pracy Zespołów Obszarowych.

Jakub Śliwiński, inż.

W Programie odpowiedzialny za moderowanie relacji biznesowych i utrzymywanie kontaktów z kluczowymi interesariuszami.

Łukasz Guliński, mgr

W Programie odpowiedzialny za szerokorozumiane compliance i zamówienia na potrzeby projektów realizowanych w ramach DSI@AGH.

Izabela Danek

W Programie odpowiedzialna głównie za przepływ komunikacji wewnątrz Zespołu Zarządzającego. 

Karolina Kapica, mgr inż.

W Programie odpowiedzialna za tworzenie koncepcji wizualnych oraz projektowanie doświadczenia użytkownika.

Weronika Nowak, mgr inż.

W Programie odpowiedzialna za zgodność produktów DSI z założeniami Programu zawartymi w Zarządzeniu JM Rektora AGH nr 4/23.

najczęściej zadawane pytania (FAQ)

DSI@AGH - ta nazwa od dłuższego czasu straszy społeczność naszej Uczelni. Tymczasem nie tylko nie ma czego się bać, ale wręcz jest powód do ekscytacji. DSI@AGH (czyli Data-centryczna Struktura Informatyczna w Akademii Górniczo-Hutniczej) to ogół działań z zakresu informatyzacji Uczelni, które przełożą się na nowe, przystępne w użyciu, wygodne narzędzia informatyczne, pozwalające łatwiej wykonywać codzienne obowiązki, szybciej radzić sobie z często żmudnymi zadaniami, zniwelować góry papieru, zapewnić bezpieczeństwo i sprawność przepływu pracy i informacji, ułatwić komunikację do wewnątrz i na zewnątrz organizacji. Owszem, DSI@AGH to dużo dziwnych słów, pozornie skomplikowanych projektów i nie całkiem zrozumiałych działań, ale spokojnie! Efekty będą skrojone na miarę realnych potrzeb i możliwości pracowników AGH i całej społeczności Uczelni. Program DSI@AGH realizujemy - zgodnie z wolą Magnificencji - wszyscy, wspólnymi siłami, dla zapewnienia nam samym możliwie najlepszego środowiska do pracy i rozwoju. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania dotyczące DSI@AGH, do zadawania których zachęcamy. To naprawdę nie jest takie straszne, jak się wydaje ;-) Cel całego tego zamieszania jest prosty: chodzi o to, aby nasza AGH mogła w określonym czasie osiągnąć wyższy stopień możliwości. Nad tym pracujemy z całym zaangażowaniem. 

Program to zbiór powiązanych projektów, uzupełniających się programów i/lub czynności programowych zarządzanych w sposób skoordynowany, celem uzyskania korzyści niemożliwych do uzyskania podczas zarządzania tymi przedsięwzięciami indywidualnie. Program ma określony cel biznesowy oraz wyznaczony początek i koniec realizacji. 

Portfel to natomiast projekty, programy, substytucyjne portfolia i działania operacyjne zarządzane grupowo celem osiągnięcia korzyści strategicznych. W odróżnieniu od programu, portfel nie ma daty zakończenia i jest realizowany w sposób ciągły.  

Różnicę między tymi pojęciami dobrze obrazuje poniższa grafika: 

 

 

W zależności od wybranej metodyki zarządzania projektami, cykl życia projektu może mieć kilka faz. Bazowe fazy cyklu życia zarządzania projektem to fazy: inicjacji, planowania, realizacji i zakończenia.  

Faza inicjacji: w tej fazie określany jest ramowy zakres projektu (jaki jest cel projektu? Jaki jest produkt główny? Jakie są zamierzone rezultaty przedsięwzięcia, a także jakie są ograniczenia? Faza ta pozwala zweryfikować pomysł na projekt, dzięki której podejmowana jest decyzja o tym, czy projekt ma zostać zrealizowany.  

Faza planowania: w tej fazie projekt jest planowany, a więc określany jest harmonogram prac, wskazywane są osoby do zespołu, określa się także budżet tego przedsięwzięcia. Menadżer/ka projektu przygotowuje kartę projektu, która stanowi “instrukcję obsługi” projektu.  

Faza realizacji: w tej fazie projekt jest realizowany, a więc zlecane są prace zgodnie z harmonogramem prac i przydzielonymi zasobami, następnie monitorowany jest odbiór zleconych prac.  

Faza zakończenia: w tej fazie przekazywane są efekty projektu do działalności operacyjnej organizacji. Przeprowadzana jest ewaluacja projektu, rozliczenie kosztów, menadżer/ka projektu sporządza m.in. raport zakończenia projektu. 

Jest odpowiedzialny/a za realizację projektu w określonym zakresie, zasobach i czasie. Jego/Jej głównym zadaniem jest nadzór, koordynacja i wspieranie wszystkich działań na każdym etapie projektu oraz zarządzanie zespołem projektowym. Zapewnia realizację przedsięwzięcia zgodnie z założeniami, wymaganiami i oczekiwaniami klienta.  

Więcej informacji o sposobie i metodach realizacji projektów znajdziesz na stronie Centrum Zarządzania Wdrożeniami AGH.


dokumenty

Zarządzenia znajdują się na stronie głównej AGH w sekcji dokumenty lub bezpośrednio w systemie https://dok.agh.edu.pl/.

  • 2023 Zarządzenie Nr 15/2023 w sprawie zasad realizacji informatyzacji w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • 2023 Zarządzenie Nr 4/2023 w sprawie zasad realizacji w AGH Programu Wdrożenia Data-Centrycznej Struktury Informatycznej (DSI@AGH)

kontakt

Adres mailowy

dsi@agh.edu.pl 

 

Telefon kontaktowy

Weronika Zaręba, mgr
Menedżerka Programu DSI@AGH
+48 885 954 862

Stopka