Skip to content ↓

BPM.DSI

Zarządzanie procesowe w AGH jako element rozwoju i wdrożenia Data-centrycznej Struktury Informatycznej w AGH


Opis projektu

Jednym z celów operacyjnych bieżącej Strategii Rozwoju AGH jest wprowadzenie nowoczesnych zasad zarządzania, z wykorzystaniem instrumentów modelu architektury korporacyjnej uwzględniający m.in. wdrożenie podejścia procesowego wspierającego przepływ pracy w organizacji. Działania realizowane w ramach projektu mają na celu przygotowanie oraz wdrożenie koncepcji modelu zarządzania procesowego dostosowanego do potrzeb AGH ukierunkowanego na identyfikację, monitorowanie oraz optymalizację procesów biznesowych. 

Jaki jest główny cel projektu?

Przygotowanie i wdrożenie adekwatnego do potrzeb uczelni podejścia procesowego do zarządzania organizacją w AGH do końca 2024 roku wspierającego identyfikację, monitorowanie oraz optymalizację procesów biznesowych.

Dlaczego realizujemy ten projekt?

Jednym z celów operacyjnych bieżącej Strategii Rozwoju AGH jest wprowadzenie nowoczesnych zasad zarządzania, z wykorzystaniem instrumentów modelu architektury korporacyjnej. Na model ten składa się m.in. podejście procesowe w porządkowaniu struktury organizacyjnej i przepływu pracy w organizacji. Na potrzeby realizacji tego celu, zainicjowany został projekt wdrożenia zarządzania procesowego (BPM) w organizacji wraz ze stosownymi narzędziami. 
Wprowadzenie zarządzania procesowego w organizacji zgodnie z publikowanymi badaniami przyczynia się do osiągnięcia korzyści w różnych płaszczyznach jej funkcjonowania począwszy od kultury organizacji, zorientowaniu na klienta czy też zapewnieniu właściwej realizacji celów strategicznych.  
Do najważniejszych korzyści przyjęcia rozwiązań zarządzania procesowego można zaliczyć:

  • poprawę komunikacji wewnętrznej, zwiększenie roli pracy zespołowej,
  • jasne i przejrzyste role w organizacji sprzyjające odpowiedniemu podziałowi odpowiedzialności, obowiązków i kompetencji, skutkujące zwiększoną efektywnością;
  • szybsze reagowanie na zmiany skutkujące mniej kosztowym dostosowywaniem się Uczelni do zmian w jej otoczeniu prawnym, społecznym i gospodarczym; 
  • transparentność operacyjnego funkcjonowania organizacji, co skutkuje zwiększoną gotowością do optymalizacji jej funkcjonowania; 
  • wzrost satysfakcji odbiorców usług dostarczanych przez Uczelnię do wewnątrz i na zewnątrz; 
  • optymalne wykorzystanie zasobów Uczelni; 
  • nowoczesną, elastyczną i efektywną organizację, mogącą rywalizować o czołowe pozycje w rankingach branżowych; 
  • wizerunek świetnie funkcjonującej organizacji, co skutkuje przyciąganiem do niej większej ilości jakościowych klientów/interesariuszy (studentów, doktorantów, naukowców, partnerów, biznesu). 

Zespół realizujący projekt

Menedżerka Projektu: Natalia Sałustowicz

Asystentka Menadżera Projektu: Paulina Szeląg

Product Owner: Anna Czaja

Analityk procesów: Natalia Kołek


W prace w ramach projektu zaangażowane są także zespoły obszarowe umocowane na poziomie programu DSI@AGH. Dodatkowo w ramach zespołu projektowego zaangażowani są pracownicy Sektora IT, Wydziału Zarządzania, Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki oraz Wydziału Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami

Harmonogram

Kamień milowy: aktualizacja AS-IS dla DMS

Kamień milowy: aktualizacja AS-IS dla ERP

Model zarządzania procesowego

Zakończenie projektu

 

Chcesz uzyskać więcej informacji o projekcie? Skontaktuj się z Menedżerem Projektu

 

Stopka